General Architecture
Orgelpipan
Förslag till ombyggnad i Stockholms kärna

En byggnads funktion i stadsväven, så väl i ett histor­iskt som i ett samtidsperspektiv, ska vara avläsbar i byg­gnadens uttryck. Vi föreslog en omarbetning av det befintliga huset från 1964, ritat av Anders Berg, för att förädla och försköna stadsrummet kring centralstationen genom att förtydliga och berika bottenvåningen och byggnadsvolymens fasader.

Närheten till Ferdinand Bobergs centralposthus, längs Vasagatan och det modernistiska riksintresset i området gjorde uppgiften delikat och inspirerande.

Nya delar kan läggas till gamla genom att ta fasta på fun­damentala detaljer och bearbeta dem. Byggnadshöjd, takfot och fasadindelning ger proportioner som kan lå­nas till nya uttryck samtidigt som omsorg om den hant­verksmässiga kvalitén i detaljer är en nyckel till lokalförankring och arkitektonisk verkshöjd. Att bygga om och till med synliga men inte övertydliga tillägg är en arkitektonisk metod med lång tradition.

ceramic orgelpipan office interior stockholm city sweden general architecture
ceramic orgelpipan office exterior stockholm city sweden general architecture
ceramic orgelpipan office exterior stockholm city sweden general architecture
ceramic orgelpipan office model stockholm city sweden general architecture
ceramic orgelpipan office model stockholm city sweden general architecture
ceramic orgelpipan office model stockholm city sweden general architecture
ceramic orgelpipan office model stockholm city sweden general architecture
ceramic orgelpipan elevation stockholm city sweden general architecture
ceramic orgelpipan elevation stockholm city sweden general architecture
No items found.
Projektspecifikation

Stad: Stockholm
Program: Kontor, bostäder & kommersiella lokaler
Byggherre: Hufvudstaden
Tävling: 2018